Leverancier van positieve energie

Hypothecair krediet

De beste informatie en advies aan een
vriendenprijs!

Geniet nu van de Test-Aankoop tijdschriften en website voor slechts 2 € voor 2 maanden!

Ontdek al uw voordelen

Hypotheeklening : nu is het moment om opnieuw te onderhandelen

Of u een eerste lening wilt aangaan dan wel uw bestaande lening wilt herfinancieren, u staat nooit alleen! Test-Aankoop kan u helpen de juiste keuze te maken.

Met onze twee exclusieve koopwijzers kunt u gemakkelijk, uit de brede waaier van geanalyseerde aanbiedingen, alle tarieven vinden die van toepassing zijn op uw status als toekomstige kredietnemer ... of als bezitter van een lening die u wilt laten herfinancieren. Steeds met vermelding van de Beste Koop voor UW project.

Ontdek onze koopwijzer voor hypotheekleningen
Ontdek onze koopwijzer voor herfinancieringen


Volledige en permanent bijgewerkte koopwijzers

Talrijke factoren werden in aanmerking genomen om nauwkeurig te bepalen welke aanbieding het best aan de criteria voor uw toekomstige lening beantwoordt en dus de titel van Beste Koop verdient.

Tot deze factoren behoren:
 
•  de soort van rentevoet en het percentage

•  de verplichting om al dan niet nevenproducten te nemen

•  de kwaliteit van de woningverzekering die men eventueel oplegt

•  de premie van de schuldsaldoverzekering die men eventueel oplegt

•  de eventuele verhoging van de intrestvoet bij niet-naleving van de voorwaarden (nemen van nevenproducten bij dezelfde financiële instelling). 

De criteria worden geregeld bijgewerkt op basis van het vergelijkend marktonderzoek dat onze teams permanent uitvoeren. Zo weet u zeker dat onze koopwijzer voor hypotheekleningen  Beste Kopen oplevert die daadwerkelijk afgestemd zijn op de recente marktaanbiedingen.


Beste kopen die u helpen beter te onderhandelen!

Wanneer u eenmaal in het bezit bent van onze Beste Kopen, doet u er goed aan deze informatie als basis te gebruiken voor de onderhandelingen. Zowel met uw bank als met eventuele andere dienstverleners.

Om te weten welke kredietinstellingen u de beste voorwaarden bieden, is het niet voldoende de rentevoeten in hun prijslijsten te vergelijken. Het is zeer belangrijk dat u zich hiervan rekenschap geeft.

De informatie in de folders van de kredietverleners of op hun website is gebaseerd op de officiële rentevoet van de zetel. In de praktijk kunt u bijna altijd met een kleine inspanning een lagere interest verkrijgen.

Als u bovendien de meest voordelige offertes van de concurrentie toont, kunt u bij een bepaalde kredietverlener misschien een nog interessanter aanbod bedingen dan hij oorspronkelijk had voorgesteld.

Door te onderhandelen, kunt u dus onder het tarief van onze Beste Koop zakken.


Nog andere factoren kunnen het aanbod beïnvloeden.

1. Keuze van het kantoor

Meer dan welk ander financieel product ook, geeft de hypotheeklening de kredietinstellingen een zekere bewegingsvrijheid, zelfs tussen de kantoren van eenzelfde bank. Een kleine rondvraag bij verschillende kantoren van uw bank kan uiteindelijk dus zeer nuttig blijken.


2. Nemen van verzekeringen
 
Als u erin toestemt bepaalde verzekeringen bij uw kredietinstelling te nemen, zult u meer manoeuvreerruimte hebben. Niet zelden koppelt een kredietverlener immers de toekenning van de voorgestelde lening aan een schuldsaldo- en/of brandverzekering.

Het zijn contracten die u hoe dan ook moet aangaan, maar niet noodzakelijk bij de kredietverlener.

3. Openen van een zichtrekening

Dikwijls moet u bij de financiële instelling een zichtrekening openen om in aanmerking te komen voor het aangeboden tarief.

Als u erin toestemt deze nevenproducten (verzekeringen en rekening) te nemen, zal de kredietverlener in de meeste gevallen korting geven op de rentevoet van uw lening. Dat kan gaan van enkele tienden van een procent ... tot meer dan 1% in bepaalde gevallen.
 
MAAR OPGELET! Deze op het eerste gezicht aantrekkelijke oplossing is niet altijd in uw voordeel. Het voordeel van de bedongen gunstige rentevoet voor de hypotheeklening kan sterk afgezwakt of zelfs tenietgedaan worden als de aanvaarde nevenproducten uiteindelijk veel duurder blijken te zijn dan hun tegenhangers van de concurrentie.


Wilt u meer tips om de beste keuze te maken?

Ons contactcenter beantwoordt uw vragen alle weekdagen van 9.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 16.00 u. op het nummer 02 542 33 43.

 

Een stap terug? Geen sprake van!

Voor heel wat mensen is het hypothecair krediet de belangrijkste beslissing van hun leven. Test-Aankoop verheugde zich dan ook over het wetsontwerp inzake hypotheekleningen dat enkele jaren geleden werd ingediend en dat tegemoetkwam aan het merendeel van de eisen die het al jaren stelt. Zo stelde de tekst het hypothecaire krediet grotendeels op één lijn met het consumentenkrediet, waarvan de regels een uitstekende bescherming van de consument waarborgen.

Dit wetsontwerp werd helaas eind 2013 verworpen onder druk van de bankiers en van bepaalde partijen uit de meerderheid van de vorige regering. Alweer een gemiste kans ...

Het is toch vreemd dat de consument zeer goed beschermd wordt voor kredieten met vaak geringe bedragen (consumentenkredieten) terwijl dat niet geldt voor de hypotheeklening, tenslotte de belangrijkste financiële beslissing in een mensenleven. Bovendien stellen we vast dat steeds meer gezinnen het moeilijk hebben om hun hypotheeklening af te lossen. Dit toont duidelijk aan dat de consument beschermd dient te worden.

Ondanks die betreurenswaardige beslissing van de vorige regering zal Test-Aankoop blijven ijveren voor een betere bescherming van consumenten die een hypotheeklening aangaan. De organisatie dringt er bij de nieuwe regering dan ook op aan dit wetsontwerp opnieuw op tafel te leggen.

Uw rechten beschermen voor ... en tijdens de looptijd van uw hypotheeklening!

De bescherming van uw rechten bij hypotheekleningen is een topprioriteit voor Test-Aankoop. Deze post heeft een te grote impact op uw budget en uw koopkracht om regelgevingen en praktijken te aanvaarden die financiële instellingen en notarissen bevoordelen ten koste van de consument.

Wij eisen ingrijpende veranderingen op de volgende punten.

a. Wederbeleggingsvergoeding
 
De kredietnemer die zijn hypothecair krediet vervroegd aflost omdat hij elders een minder dure lening kan krijgen, moet zijn kredietverlener een "wederbeleggingsvergoeding" betalen. In ons land is die vergoeding nog betaalbaar, althans voor leningen die sinds 1995 werden aangegaan. Ze wordt namelijk wettelijk beperkt tot drie maanden interest op het terugbetaalde bedrag.

Volgens de Beroepsvereniging van het Krediet zouden de kredietverleners tot zes maanden interest moeten kunnen vragen. Dat zou een stap terug betekenen en dus onaanvaardbaar zijn voor Test-Aankoop.

Een te hoge wederbeleggingsvergoeding zou de kredietnemers ervan doen afzien opnieuw over hun krediet te onderhandelen. Dit zou de concurrentie tussen de kredietinstellingen verminderen en op termijn mogelijk een stijging van de rentevoeten tot gevolg hebben. 

Bovendien vindt Test-Aankoop dat de wederbeleggingsvergoeding verboden zou moeten zijn wanneer:

•    een consument zijn krediet vervroegd terugbetaalt (bv. wegens een erfenis) en de nieuwe rentevoeten hoger zijn dan die van zijn lening. In dit geval is het namelijk de kredietverlener die winst maakt en zou hij de consument moeten vergoeden. 

•    Het gaat om een krediet met variabele rentevoet dat door de kredietnemer vervroegd wordt terugbetaald op het ogenblik van de renteherziening;

•    het huis waarvoor het hypothecair krediet werd aangegaan, door brand vernietigd wordt of de kredietnemer overlijdt;

•    de kredietnemer - naast de contractuele maandelijkse afbetalingen - jaarlijks 10% van het geleende bedrag terugbetaalt;

•    de kredietnemer gedurende meer dan 5 jaar zijn maandelijkse afbetalingen heeft gedaan. De wederbeleggingsvergoeding zou pas tijdens de eerste 5 jaar van het contract kunnen worden opgelegd. 


b. Notariskosten

Wij dringen er bij onze beleidsmakers ook op aan de notariskosten bij herfinanciering drastisch te verlagen.

Als een kredietnemer zijn hypothecair krediet door een ander, voordeliger wil vervangen, moet hij nu hoge notariskosten betalen (in vele gevallen tussen 5.000 en 7.000 euro) voor een nieuwe leningsakte, maar ook voor de doorhaling van de bestaande hypothecaire inschrijving. Het geld dat voor deze kosten wordt betaald, gaat gedeeltelijk naar de Staat. Hoe hoger die kosten zijn, des te minder voordeel kunnen de consumenten uit de minder dure lening halen. De kredietnemer weet dit maar al te goed, en zal dus niet snel een hoge rentevoet naar beneden laten herzien. En als hij het toch doet, zal dit nieuwe tarief hoger zijn dan dat van de concurrentie.

Een voorbeeld: herfinanciering is niet interessant wanneer de resterende looptijd van het krediet kort is (bv. 5 of 6 jaar), zelfs als de kredietnemer nu een hoge rentevoet betaalt (bv. meer dan 5%). Hoewel ze dat niet zullen toegeven, beschikken de kredietinstellingen nog altijd over een grote winstmarge. De consument betaalt nog altijd een hoge rente voor zijn krediet, terwijl de creditrente op zijn spaarrekening bijna nul is. 

Test-Aankoop wil dan ook dat de notariskosten voor een herfinanciering bij een andere kredietinstelling veel minder hoog worden. Dankzij de lagere kosten zou het voor de consument gemakkelijker zijn de concurrentie te laten spelen en een nieuwe lening te zoeken die voordeliger is.

Zelfs de Staat en de notarissen zouden hier voordeel uit halen. Zij kunnen beter een lager bedrag innen voor elke herfinanciering dan hogere kosten aan te rekenen die de herfinanciering volkomen onaantrekkelijk maken.


c. Nevenproducten die aan uw contract gekoppeld zijn

Tijdens de looptijd van zijn lening kan de consument zijn nevenproducten (zichtrekening, brandverzekering en schuldsaldoverzekering) opzeggen om elders interessantere producten te nemen, maar de kredietverlener zal hem hiervoor meestal straffen door de rentevoet van het hypothecaire krediet te verhogen. Dit zou verboden moeten zijn, maar vandaag is het nog een wijdverbreide praktijk!


d. Keuze van de aanvangsindex

De kredietinstellingen moeten verplicht worden de index van de maand vóór de datum van het definitieve leningsaanbod als aanvangsindex te gebruiken. Momenteel kunnen twee identieke leningen die met dezelfde variabele rentevoet en op hetzelfde ogenblik worden aangegaan, verschillend evolueren naargelang de gekozen aanvangsreferte-index.


e. Verlenging van de looptijd bij een forse stijging van de rentevoeten

Voor de kredietnemer zou het mogelijk moeten zijn om, bij een forse stijging van de variabele rente, het bedrag van de maandelijkse afbetalingen te behouden en de looptijd van de terugbetalingen met maximaal 5 jaar te verlengen.


f. Gelijkschakeling van de tarieven

Momenteel passen de meeste kredietinstellingen twee soorten tarieven toe: het officiële (meegedeeld aan de toezichthoudende instantie) en het officieuze (werkelijk toegepast) tarief.

Test-Aankoop vraagt voortaan slechts één tarief toe te passen dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de werkelijkheid.