Leverancier van positieve energie

Hypothecair krediet

De beste informatie en advies aan een
vriendenprijs!

Geniet nu van de Test-Aankoop tijdschriften en website voor slechts 2 € voor 2 maanden!

Ontdek al uw voordelen

Goed geïnformeerd zijn ... en dan de beste keuze maken

Een hypotheeklening is waarschijnlijk een van de belangrijkste financiële beslissingen in uw leven. Kies met kennis van zaken! Zoek, geruggensteund door de raadgevingen van Test-Aankoop, de ideale formule voor uw lening en neem altijd de beste beslissingen voor uw budget.

Momenteel zijn er 7 artikels beschikbaar

Een hypotheeklening aangaan: onze tips

Zoekt u een hypotheeklening om een woning te kopen of te bouwen? Neem geen lichtvaardige beslissing.

Met koopwijzers voor hypotheekleningen, rekenmodules, exclusieve voordelen en gepersonaliseerd telefonisch advies helpt Test-Aankoop u de juiste keuze te maken.

Lees verder

Hypotheeklening: wanneer veranderen?

Er wordt wel eens gezegd dat het de moeite loont om uw hypotheeklening te herfinancieren zodra u 1% goedkoper af bent. Welnu, zo simpel is het niet!

Wanneer de hypotheekrente algemeen daalt, overweegt u misschien om uw dure lening door een goedkopere te vervangen. Vóór u beslist moet u echter weten dat, naast de rentevoet, nog andere factoren een rol spelen ...

Lees verder

Koopcoach hypotheeklening (met video)

Week na week hebben de experts van Test-Aankoop 20 Belgische gezinnen begeleid. Het doel was hen te helpen besparen op hun dagdagelijkse uitgaven.

In deze video buigen wij ons over de hypotheekleningen. Hoe onderhandelen met de bank? Lening met vaste of variabele rentevoet? Weet u zeker dat u de beste leningrente hebt bedongen voor de aankoop van uw woning? Er staan tienduizenden euro's verschil op het spel! Volg onze koopcoach in de doolhof van deze ondoorzichtige wereld waarin vooral slechte raad voor het rapen ligt.

Video afspelen

Dossier: een ander huis maar dezelfde lening?

Uw huis is nog niet afbetaald, maar u beslist om het te verkopen en elders te gaan wonen. Wist u dat u dan misschien veel beter af bent door de oude lening te behouden in plaats van een nieuwe aan te gaan?

U kunt immers een hypotheekoverdracht laten uitvoeren en de oude lening behouden. Soms kunt u daar veel geld mee besparen.

Lees verder

Dossier: wat bij een scheiding?

De kogel is door de kerk: u en uw partner gaan uit elkaar. Maar u bezit samen een huis en hebt daar samen een hypotheeklening voor gesloten die nog ten dele moet worden terugbetaald.

Hoe kunt u het regelen dat een van u in het huis blijft wonen? En hoe zit het dan met de lening?

Lees verder

Alles weten over de schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering is interessant voor de kredietgever bij wie u een hypotheeklening lopen hebt, maar kan ook voor u heel nuttig zijn.

De zoektocht naar een goed contract is echter verre van gemakkelijk: enerzijds omdat u met zoveel criteria rekening moet houden, anderzijds omdat er zoveel verschillende premieformules bestaan.

Lees verder

Alsmaar meer afbetalingsproblemen!

Het aantal kredieten aan particulieren blijft stijgen: meer dan 85% van de personen van 35 tot 54 jaar in België heeft een of meer lopende kredieten. Maar alsmaar meer Belgen kampen met afbetalingsproblemen.

Lees verder

Een stap terug? Geen sprake van!

Voor heel wat mensen is het hypothecair krediet de belangrijkste beslissing van hun leven. Test-Aankoop verheugde zich dan ook over het wetsontwerp inzake hypotheekleningen dat enkele jaren geleden werd ingediend en dat tegemoetkwam aan het merendeel van de eisen die het al jaren stelt. Zo stelde de tekst het hypothecaire krediet grotendeels op één lijn met het consumentenkrediet, waarvan de regels een uitstekende bescherming van de consument waarborgen.

Dit wetsontwerp werd helaas eind 2013 verworpen onder druk van de bankiers en van bepaalde partijen uit de meerderheid van de vorige regering. Alweer een gemiste kans ...

Het is toch vreemd dat de consument zeer goed beschermd wordt voor kredieten met vaak geringe bedragen (consumentenkredieten) terwijl dat niet geldt voor de hypotheeklening, tenslotte de belangrijkste financiële beslissing in een mensenleven. Bovendien stellen we vast dat steeds meer gezinnen het moeilijk hebben om hun hypotheeklening af te lossen. Dit toont duidelijk aan dat de consument beschermd dient te worden.

Ondanks die betreurenswaardige beslissing van de vorige regering zal Test-Aankoop blijven ijveren voor een betere bescherming van consumenten die een hypotheeklening aangaan. De organisatie dringt er bij de nieuwe regering dan ook op aan dit wetsontwerp opnieuw op tafel te leggen.

Uw rechten beschermen voor ... en tijdens de looptijd van uw hypotheeklening!

De bescherming van uw rechten bij hypotheekleningen is een topprioriteit voor Test-Aankoop. Deze post heeft een te grote impact op uw budget en uw koopkracht om regelgevingen en praktijken te aanvaarden die financiële instellingen en notarissen bevoordelen ten koste van de consument.

Wij eisen ingrijpende veranderingen op de volgende punten.

a. Wederbeleggingsvergoeding
 
De kredietnemer die zijn hypothecair krediet vervroegd aflost omdat hij elders een minder dure lening kan krijgen, moet zijn kredietverlener een "wederbeleggingsvergoeding" betalen. In ons land is die vergoeding nog betaalbaar, althans voor leningen die sinds 1995 werden aangegaan. Ze wordt namelijk wettelijk beperkt tot drie maanden interest op het terugbetaalde bedrag.

Volgens de Beroepsvereniging van het Krediet zouden de kredietverleners tot zes maanden interest moeten kunnen vragen. Dat zou een stap terug betekenen en dus onaanvaardbaar zijn voor Test-Aankoop.

Een te hoge wederbeleggingsvergoeding zou de kredietnemers ervan doen afzien opnieuw over hun krediet te onderhandelen. Dit zou de concurrentie tussen de kredietinstellingen verminderen en op termijn mogelijk een stijging van de rentevoeten tot gevolg hebben. 

Bovendien vindt Test-Aankoop dat de wederbeleggingsvergoeding verboden zou moeten zijn wanneer:

•    een consument zijn krediet vervroegd terugbetaalt (bv. wegens een erfenis) en de nieuwe rentevoeten hoger zijn dan die van zijn lening. In dit geval is het namelijk de kredietverlener die winst maakt en zou hij de consument moeten vergoeden. 

•    Het gaat om een krediet met variabele rentevoet dat door de kredietnemer vervroegd wordt terugbetaald op het ogenblik van de renteherziening;

•    het huis waarvoor het hypothecair krediet werd aangegaan, door brand vernietigd wordt of de kredietnemer overlijdt;

•    de kredietnemer - naast de contractuele maandelijkse afbetalingen - jaarlijks 10% van het geleende bedrag terugbetaalt;

•    de kredietnemer gedurende meer dan 5 jaar zijn maandelijkse afbetalingen heeft gedaan. De wederbeleggingsvergoeding zou pas tijdens de eerste 5 jaar van het contract kunnen worden opgelegd. 


b. Notariskosten

Wij dringen er bij onze beleidsmakers ook op aan de notariskosten bij herfinanciering drastisch te verlagen.

Als een kredietnemer zijn hypothecair krediet door een ander, voordeliger wil vervangen, moet hij nu hoge notariskosten betalen (in vele gevallen tussen 5.000 en 7.000 euro) voor een nieuwe leningsakte, maar ook voor de doorhaling van de bestaande hypothecaire inschrijving. Het geld dat voor deze kosten wordt betaald, gaat gedeeltelijk naar de Staat. Hoe hoger die kosten zijn, des te minder voordeel kunnen de consumenten uit de minder dure lening halen. De kredietnemer weet dit maar al te goed, en zal dus niet snel een hoge rentevoet naar beneden laten herzien. En als hij het toch doet, zal dit nieuwe tarief hoger zijn dan dat van de concurrentie.

Een voorbeeld: herfinanciering is niet interessant wanneer de resterende looptijd van het krediet kort is (bv. 5 of 6 jaar), zelfs als de kredietnemer nu een hoge rentevoet betaalt (bv. meer dan 5%). Hoewel ze dat niet zullen toegeven, beschikken de kredietinstellingen nog altijd over een grote winstmarge. De consument betaalt nog altijd een hoge rente voor zijn krediet, terwijl de creditrente op zijn spaarrekening bijna nul is. 

Test-Aankoop wil dan ook dat de notariskosten voor een herfinanciering bij een andere kredietinstelling veel minder hoog worden. Dankzij de lagere kosten zou het voor de consument gemakkelijker zijn de concurrentie te laten spelen en een nieuwe lening te zoeken die voordeliger is.

Zelfs de Staat en de notarissen zouden hier voordeel uit halen. Zij kunnen beter een lager bedrag innen voor elke herfinanciering dan hogere kosten aan te rekenen die de herfinanciering volkomen onaantrekkelijk maken.


c. Nevenproducten die aan uw contract gekoppeld zijn

Tijdens de looptijd van zijn lening kan de consument zijn nevenproducten (zichtrekening, brandverzekering en schuldsaldoverzekering) opzeggen om elders interessantere producten te nemen, maar de kredietverlener zal hem hiervoor meestal straffen door de rentevoet van het hypothecaire krediet te verhogen. Dit zou verboden moeten zijn, maar vandaag is het nog een wijdverbreide praktijk!


d. Keuze van de aanvangsindex

De kredietinstellingen moeten verplicht worden de index van de maand vóór de datum van het definitieve leningsaanbod als aanvangsindex te gebruiken. Momenteel kunnen twee identieke leningen die met dezelfde variabele rentevoet en op hetzelfde ogenblik worden aangegaan, verschillend evolueren naargelang de gekozen aanvangsreferte-index.


e. Verlenging van de looptijd bij een forse stijging van de rentevoeten

Voor de kredietnemer zou het mogelijk moeten zijn om, bij een forse stijging van de variabele rente, het bedrag van de maandelijkse afbetalingen te behouden en de looptijd van de terugbetalingen met maximaal 5 jaar te verlengen.


f. Gelijkschakeling van de tarieven

Momenteel passen de meeste kredietinstellingen twee soorten tarieven toe: het officiële (meegedeeld aan de toezichthoudende instantie) en het officieuze (werkelijk toegepast) tarief.

Test-Aankoop vraagt voortaan slechts één tarief toe te passen dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de werkelijkheid.