Leverancier van positieve energie

HERHAALDELIJKE VERTRAGINGEN BIJ DE NMBS

De beste informatie en advies aan een
vriendenprijs!

Geniet nu van de Test-Aankoop tijdschriften en website voor slechts 2 € voor 2 maanden!

Ontdek al uw voordelen

EEN LAATTIJDIGE OF ONTERECHTE INGEBREKESTELLING VOOR EEN BOETE? ONZE ADVOCATEN BIEDEN ADVIES!

U bent slachtoffer van een laattijdig betalingsverzoek voor een overtreding die lang geleden werd vastgesteld? Of u vindt dat het gevraagde bedrag te hoog is in verhouding tot de begane fout? Geen paniek, u kunt zich verweren!

Twee rechters hebben immers gemeend dat het innen van boetes door de NMBS ofwel laattijdig, ofwel buiten proporties was. Dit waren hun conclusies:

 

 • Een ingebrekestelling, drie jaar na de feiten, is te laat

  Het eerste geval speelde zich af in 2009: een jongeman die geen vervoersbewijs bezat, koopt op de trein een ticket bij de controleur. Die vult dan het formulier C170 in en vraagt hem de prijs van het ticket, € 8,70 plus € 7,70 supplement, te betalen binnen de 14 dagen. De jonge reiziger brengt dat in orde, maar bewaart het betalingsbewijs niet.

  Meer dan drie jaar later ontvangt de jongeman een ingebrekestelling van een deurwaarder voor een bedrag van € 208,70 voor diezelfde treinreis. De NMBS heeft het over een strafbaar feit en stelt dat er geen "transportovereenkomst" werd gesloten tussen de maatschappij en de reiziger (dat wil zeggen een geldig vervoersbewijs).

  De rechter in Sint-Niklaas heeft in zijn vonnis van mei 2014 bevestigd dat er wel degelijk een vervoersovereenkomst bestond tussen beide partijen, en dat het formulier C170 nergens melding maakte van enig strafbaar feit. De rechter meende tevens dat de gebruiker niet verplicht is om betalingsbewijzen voor dergelijke kleine bedragen langer dan een jaar te bewaren. Een ingebrekestelling versturen na meer dan drie jaar moet als laattijdig worden beschouwd. Het argument werd daarom verworpen.

 

 • Een boete van € 1 000 omdat men zijn abonnement is vergeten? Buiten alle proportie!

  Een andere zaak betrof een pendelaar die tussen 2009 en 2012 al vaker zijn abonnement had vergeten. De NMBS eiste van hem een boete van iets meer dan € 1 000, wat neerkomt op ongeveer €200 per vergetelheid. Ditmaal is het de vrederechter in Antwerpen die beslist dat deze boete buiten proportie is. Volgens de rechter gaat het niet om een geval van "vervoersfraude", in tegenstelling tot wat de NMBS beweerde. Bovendien kon de NMBS gemakkelijk vaststellen dat de reiziger in kwestie wel degelijk een geldig abonnement bezat.

  De rechter meende dat er sprake was van een "geautomatiseerd inningstraject" waarbij de NMBS geen rekening lijkt te houden met individuele gevallen. Daarom werd de NMBS veroordeeld voor tergend en roekeloos geding.

 

 • Deze twee beslissingen kunnen in uw voordeel spelen!

  Sla dus niet in paniek wanneer u van een deurwaarder een ingebrekestelling ontvangt, en informeer u vooraleer over te gaan tot betaling.

  Hebt u een ingebrekestelling van een deurwaarder ontvangen voor de betaling van een boete van de NMBS, aarzel dan niet om een van onze 50 advocaten te contacteren via onze juridische advieslijn op 02 542 34 34 (van maandag tot vrijdag, van 9 u. tot 12.30 u. en van 13 u. tot 17 u.)

U MAG NIET TE LAAT KOMEN ... MAAR ZIJ WEL? ONAANVAARDBAAR!

De treinreizigers in België worden in deze woelige tijden dubbel getroffen: nu door de vele stakingen, en binnenkort ook door bijkomende besparingen bij het spoor. Die zullen leiden tot vertragingen van de treinen en, wat nog erger is voor de werkende mens, geschrapte treinen.

De stakingen maken het nog erger!

De gebruikers hebben nu al vijf dagen van staking moeten ondergaan in vier weken tijd, tussen oktober en december 2014. Hoewel ze op voorhand werden aangekondigd, vormen zoveel stakingen voor de meeste reizigers een groot probleem.

“Niet iedereen kan zomaar vijf verlofdagen opnemen. Bovendien vallen de stakingsdagen grotendeels in de examenperiode, wat de scholen voor logistieke problemen plaatst”, zeggen Test-Aankoop en de reizigersverenigingen. “De stakingen zullen, samen met de gebrekkige stiptheid, het beeld versterken van het spoor als een onbetrouwbaar vervoermiddel.”

Dit komt boven op de dreiging van de aangekondigde bezuinigingen. Tegen 2019 zal de NMBS-groep ruim 20 % van zijn dotatie verliezen. “We geloven niet dat dit mogelijk is zonder te raken aan de dienstverlening voor de reizigers. We vrezen dat nog maar eens in het aanbod zal worden gesnoeid, en dat de tarieven fors zullen stijgen. De regering moet haar huiswerk overdoen".

Maar de klanten van de NMBS staan niet volledig machteloos. Bij vertragingen en afgeschafte treinen heeft de reiziger immers recht op een compensatie, ook al roept de NMBS het excuus van “overmacht” in om die compensatie bij stakingsdagen niet te moeten uitbetalen.

Drie organisaties slaan de handen in elkaar om de gebruikers te helpen

Test-Aankoop heeft daarom, in samenwerking met de verenigingen TreinTramBus en Navetteurs.be, beslist om een grote sensibiliseringscampagne op te starten om de reizigers aan te sporen om de compensaties te vragen waar zij recht op hebben.

Om die compensaties van de NMBS te verkrijgen hebben zij samen vanaf 3 december 2014 een grote informatie- en sensibiliseringscampagne opgestart voor de treinreizigers. Die wil de reizigers aansporen om alle compensaties op te eisen die verschuldigd zijn voor de vele ongemakken die zij moesten ondergaan, en zo de NMBS te dwingen om te reageren op deze problematiek.

Tegelijk vragen de drie verenigingen dat de procedure voor schadeloosstelling dringend wordt vereenvoudigd, omdat die momenteel veel te ingewikkeld en obscuur is.

Wilt u ook uw rechten doen gelden? Neem deel aan de groepsaanvraag voor terugbetaling.

VERTRAGINGEN: DE TREINGEBRUIKERS ZIJN HET BEU ... EN DAT VALT TE BEGRIJPEN!

40% van de treinen heeft vertraging, tal van treinen worden geschrapt, er zijn vaak onvoldoende zitplaatsen: geconfronteerd met dit gebrek aan comfort voor alle regelmatige gebruikers eist Test-Aankoop meer bindende doelstellingen.

Stipheid: de Achilleschiel van de Belgische spoorwagen

De stiptheid, of liever het gebrek aan stiptheid, is en blijft immers het grote probleem van de Belgische spoorwegen. In 2013 heeft een enquête van Test-Aankoop aangetoond dat amper zes van de tien treinen "stipt" waren. Stipt, dat betekent "op tijd", of met een vertraging van minder dan vijf minuten. Drie treinen op tien komen in het station aan met een kwartier vertraging, en één trein op tien heeft een nog grotere vertraging of wordt geschrapt. Tijdens de piekuren is de situatie nog zorgwekkender: 's ochtends, tussen 8 en 9 uur, en 's avonds, tussen 16u30 en 17u, heeft bijna één trein op twee vertraging.

Omdat de meeste vertragingen zich voordoen tijdens de piek van de spitsuren zijn de fameuze P-treinen, die specifiek tijdens deze piekuren ingelegd worden tussen een grote stad en kleinere steden, nog meer onderhevig aan vertragingen en schrappingen. De pendelaars die het vaakst getroffen worden zijn die op de lijnen Brussel-Namen, Brussel-Gent en Brussel-Oostende.

De officiële cijfers van Infrabel zijn echter veel optimistischer. Als men de officiële statistieken van de netwerkbeheerder moet geloven dan is de stiptheid van de Belgische treinen echt niet zo rampzalig. Alle enquêtes van Test-Aankoop tonen echter het tegendeel aan. Het optimisme van Infrabel kan waarschijnlijk verklaard worden door de jaarlijkse tariefaanpassingen die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de stiptheid. En ook door de weigering om vertragingen van minder dan zes minuten als een vertraging te noteren, en door het goocheltrucje om de commerciële reistijd te verhogen en zo een bijkomende marge te geven aan bepaalde trajecten, zodat zij minder snel een vertraging hebben.

Een nieuw vervoersplan... maar het treinaanbod is ongewijzigd!

Op 15 december 2014 trad het nieuwe vervoersplan van de NMBS in werking. Heel wat reizigers winnen bij de veranderingen. De treinen zijn beter verspreid over vele lijnen, en er zijn meer rechtstreekse treinen die de luchthaven aandoen. Maar die vooruitgang gaat ten koste van heel wat treinen die 's morgens vroeg en 's avonds laat rijden.

Het is duidelijk dat het globaal aanbod van de treinen stagneert: het aantal treinen per kilometer verandert niet, wat volledig in tegenspraak is met de vraag naar mobiliteit die in het hele land blijft groeien nu de files op de wegen alsmaar toenemen. Het vervoersplan 2015 biedt geen enkel antwoord op deze mobiliteitsproblemen.

Maar hoe zou het anders kunnen wanneer de infrastructuurbeheerder een angstwekkend hoge bijdrage vraagt voor het inleggen van elke bijkomende trein: Infrabel vraagt immers 2,5 keer meer dan Nederland om een trein op zijn netwerk te laten bollen.

Plaatsgebrek en een ondermaatse infrastructuur

Ook de kwaliteit van de treinen en de stations laat vaak te wensen over. In 2010 had niet minder dan 14% van de ondervraagde reizigers al een probleem gehad om een zitplaats te vinden, vooral tijdens de piekuren en het weekend. 6% verklaarde er zelden een te vinden, zelfs nooit. Ondanks de beduidende investeringen die de NMBS gedaan heeft in de vernieuwing en modernisering van de rijtuigen stelden de reizigers slechts weinig verbetering vast. De netheid van de rijtuigen en de toiletten aan boord van de treinen, evenals de ruimte beschikbaar voor reizigers die staande moesten reizen werden eveneens vaak als zwakke punten aangehaald. Het contact met de treinbegeleider werd echter als tamelijk goed beschouwd.

Wat de stations betreft waren de voornaamste oorzaken van ontevredenheid het gebrek aan schuilhokjes op de perrons bij slecht weer, het gebrek aan parkeerplaatsen, en het feit dat mensen met een handicap geconfronteerd werden met een niet aangepaste infrastructuur en een gebrek aan parkings. Drie reizigers op tien zegden zeer tevreden te zijn over de stations. Een tevredenheid die recht evenredig is met de grootte van het station in kwestie: 40% van de gebruikers was zeer tevreden over grote stations, tegenover amper 18% over minder belangrijke stations. Het zijn immers de grootste stations die het meeste hebben kunnen genieten van de belangrijkste investeringen.

Test-Aankoop reageert en vraagt aan de NMBS …

Om een dienstverlening te hebben die optimaal is voor alle treingebruikers, eist Test-Aankoop de toepassing van volgende punten:

 • een strenger beheerscontract dat een minimale stiptheid oplegt van 95 % (met sancties als die niet wordt gehaald)
 • transparantere kwaliteitsindicatoren die getrouwer de ervaring van de gebruikers weergeven
 • betrouwbare statistieken, gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie
 • meer aandacht voor de kleinere en middelgrote stations, die uit de boot vallen door de politiek van grote werken in grote stations.

VEREENVOUDIG DE COMPENSATIEPROCEDURE
VOOR ALLE GEBRUIKERS!

Al te veel mensen met een treinabonnement zijn het slachtoffer van de vele vertragingen en afgeschafte treinen. Zij worden echter niet vergoed omdat de procedure veel te ingewikkeld is. Dat moet veranderen!

Wanneer u aan onze actie deelneemt, steunt u ons streven naar een vereenvoudiging van de compensatieprocedure. U hebt rechten, laat ze gelden!

Het huidig systeem is veel te ingewikkeld

Welke schadevergoeding u krijgt uitgekeerd, hangt momenteel af van de duur van de vertraging en de prijs die u betaalt voor een enkele rit. U moet als gedupeerde reiziger echt een boordboekje bijhouden met de vertragingen.

Als uw trein 60 minuten te laat is, hebt u recht op een vergoeding van 100 %. Voor herhaalde vertragingen in een tijdspanne van zes maanden moet u een onderscheid maken tussen vertragingen van 15 en van 30 minuten: krijgt u te maken met 20 vertragingen van 15 minuten, dan wordt u vergoed voor 25% per vertraging, voor 10 vertragingen van 30 minuten voor 50% per vertraging.

Daar komt nog bij dat u in bepaalde gevallen geen recht hebt op schadevergoeding, en dat u uw aanvraag moet indienen binnen de 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf verschillende startdata afhankelijk van het type vertraging: vanaf de vertraging van minstens 60 minuten, of binnen een periode van zes maanden te tellen vanaf de eerste vertraging, of na invulling van de laatste lijn op uw Pass.

Het is moeilijk om een systeem te bedenken dat complexer is en meer ontradend werkt voor de reiziger ... die toch al te laat is! Vele reizigers kennen de compensatieregeling niet eens of maken er geen gebruik van. Een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Test-Aankoop toont aan dat één persoon op twee ontevreden was, zelfs zeer ontevreden over de compensatieprocedure.

Het is tijd om in actie te komen, om u het leven gemakkelijker te maken!

Test-Aankoop heeft, in samenwerking met TreinTramBus en Navetteurs.be, beslist om de dingen in beweging te zetten! Buiten ons formulier voor de gegroepeerde aanvraag van compensaties (dat u op de site van Test-Aankoop vindt), vragen we aan de NMBS en aan de minister van Mobiliteit om de huidige compensatieprocedure sterk te verbeteren.

We leggen de volgende concrete eisen op tafel:

 • Een verregaande vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor schadevergoeding via een simpeler formulier. Uit ons eigen tevredenheidsonderzoek (dat binnenkort verschijnt) blijkt dat een op de twee personen ontevreden tot zeer ontevreden is over de procedure om een compensatie te verkrijgen
 • Een schadevergoeding in contant geld in plaats van een waardebon (of een ticket of sorrypas)
 • Een heldere, transparante informatiecampagne wanneer de vereenvoudigde procedure in voege treedt en een elektronisch platform met informatie en de mogelijkheid om de aanvraag in te dienen. Dat alles in samenspraak met de gebruikersorganisaties
 • De Ombudsman voor het spoor opnieuw bevoegd maken voor de compensatieprocedure. Eerder was hij hiervoor door de NMBS en de wetgever buitenspel gezet

U wilt ook uw rechten doen gelden? Neem deel aan de groepsaanvraag voor compensatie!